Secondo Giorno


Rappresentazione su tela 50x70 di Mimmo Ganci Chiodo (Secondo giorno)
In mostra presso la Pro-Loco di Alimena

Testo

A st'affettu di Maria
S. Giuseppi ralligratu
rispunniu: «Signura mia,
vui m'aviti cunsulatu.
Vi ringraziu, o mia signura,
miu cunfortu e mia vintura.

Ma giacché, signura mia,
mi vuliti accumpagnari
ppi 'na tanta lunga via
gualchi modu aju a circari.
Ora datimi licenza
quantu abbuscu pruvvidenza.

Si nni va Giuseppi allura
tuttu quantu affannateddu
ppi purtari a la signura
piglia u bonu ciucciareddu.
E ancora si dispunia
pi la sua pruvisioni.

Cussi torna da signora
e ci dici: «Aju truvatu,
mia signura maistusa,
st'asineddu furtunatu
comu gravida, o miu beni
iri a pedi nun cummeni».

Ntrà sti vertuli ci portu
pocu pisci e quattru pani
pi ristoru e pi cunfortu
ntrà sti parti assai luntani.
Chiùj accussì fari vurria
ma nun aju, spusa mia.

Maria ancora cunuscennu
la divina voluntà
si va puru dispunennu
pri lu partu chi farà,
e si jinchiu na cascitedda
di li soi nfasciaturedda.

Avia fattu la Signura
cu li propri mani so'
una tila bianca e pura
dilicata in modu stranu.
Di sta tila fattu avia
li fadali a lu Missia.

S. Giuseppi avia abbuscatu
dui di lana panniceddi
e Maria n'avia furmatu
dui puliti cutriceddi.
E pruvista di sti cosi
a partir! si disposi.

Già è in procintu di partiri
la Regina di lu Celu
offirennusi a suffriri
ntrà lu friddu, ntrà lu gelu.
Fa stupiri in verità
chi nun chianci pri pietà.